เกษตรน่ารู้

พระโคเสี่ยงทายปี 2561 กิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์ คมนาคม ค้าขายดีขึ้น

477Views

พระโคเสี่ยงทายปี 2561 กิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์ คมนาคม ค้าขายดีขึ้น สำหรับวันพืชมงคลในปี 2561 ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและเป็นช่วงที่เริ่มต้นของฤดูการทำนา ในแต่ละปี ทางสำนักพระราชวังจะมีการกำหนด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ตรามที่โหรหลวงได้คำนวณเอาไว้ ซึ่งพระราชพิธีมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเป้นสิริมงคลแก่พืชผลและเป็นการบำรุงขวัญของชาวเกษตรกรด้วย

วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกรและเตือนให้เริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักในการดำรงชีวิตของชาวไทย

สำหรับการเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธุ์ข้าวและไถกลบครบสามรอบแล้ว จากนั้นจะนำอาหารที่ใช้เสี่ยงทายทั้ง 7 อย่างใส่ในกระทงแล้ววางบนถาด เพื่อให้พระโคเลือกกิน จากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวง ดังนี้

หากพระโคเลือกกิน “ข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวโพด” พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร (หมายถึง อาหาร คือ ข้าว) ผลาหาร (ผลไม้) จะบริบูรณ์ดี

หากพระโคเลือกกิน “ถั่ว” หรือ “งา” พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร (หมายถึง อาหารที่กินเป็นประจำ เช่น หญ้าคือภักษาหารของวัว เนื้อสัตว์คือภักษาหารของเสือ เป็นต้น) จะอุดมสมบูรณ์ดี

หากพระโคเลือกกิน “เหล้า” พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

หากพระโคเลือกกิน “น้ำ” หรือ “หญ้า” พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร (หมายถึง เนื้อสัตว์) จะอุดมสมบูรณ์ดี

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโค ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระโคคู่หลักในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทพีคู่หาบทอง คือ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน เทพีคู่หาบเงิน คือ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

สำหรับคำทำนายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561

พระโคเสี่ยงทาย น้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี และการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

สำหรับการเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันพืชมงคล

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ

2. จัดนิทรรศการ แสดงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของวันพืชมงคลรวมทั้งพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโค ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพระโคคู่หลักในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คือ พระโคพอ และพระโคเพียง

ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทพีคู่หาบทอง คือ นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน

เทพีคู่หาบเงิน คือ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐบาลไทย, https://th.wikipedia.org, sanook, kapook

error: Content is protected !!